Adatkezelési tájékoztató Ingatlant megtekintő ügyfelek számára

1. Az adatkezelő(k) megnevezése:

DR. MAKKOS INGATLAN, amely az alábbiakat foglalja magában:

  • a DRMAKKOS.COM Bt.. ( székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4., cégjegyzék száma:01 06 722448, képviseli: dr. Makkos Bernadett),
  • a DRMAKKOS.COM Bt-vel franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások.

Az DR.MAKKOS INGATLAN adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak

  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Kik férhetnek az adatokhoz?
A az ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az ügyfél önkéntes hozzájárulása az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) regisztrációs száma, címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja. Az Ügyfél személyes adataihoz – DRMAKKOS.COM BT. és - a DRMAKKOS.COM Bt. azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az ügyfél keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, vagy hirdet ilyen ingatlant, illetve akinek az ügyfél által megtekintett konkrét ingatlan a portfoliójában van vagy hirdeti azt.
az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a DR.MAKKOS INGATLAN jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja - az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) regisztrációs száma, címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja. Az ügyfél személyes adataihoz a DRMAKKOS.COM Bt-n kívül a DRMAKKOS.COM Bt. azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél által megtekintett ingatlan a portfoliójában van vagy amely/aki az ingatlant bemutatta az ügyfélnek.
B A DR.MAKKOS INGATLAN szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás. a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a. pontja) - az érintett hozzájárulása az ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, ingatlan keresés adatai DRMAKKOS.COM Bt., és vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók.
Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az érintett hozzájárulása - név
- e-mail cím
- telefonszám
- ingatlan paraméterei
- ügyfél keresési igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok
- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok
DRMAKKOS.COM Bt., valamint az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlantanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll
piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az érintett hozzájárulása ingatlan adatai, keresési paraméterek, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár stb.) DRMAKKOS.COM Bt.

3. Adattovábbítás

A DR.MAKKOS INGATLAN az ügyfél személyes adatait kizárólag a DR. MAKKOS INGATLAN megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbítja, mégpedig kizárólag az általa vagy a Franchise Partner által megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

A DR.MAKKOS INGATLAN az ügyfél személyes adatait az ingatlan eladójának kifejezett kérése esetén valamint vételi ajánlat tétel vagy adásvétel esetén továbbíthatja az ingatlan eladója részére .

4. Az adatkezelés időtartama

Az DR.MAKKOS INGATLAN jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése érdekében történő adatkezelés időtartama az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított három év. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait törli.

Az DRMAKKOS.COM Bt. törli az ügyfél adatait, amennyiben az ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatást nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, és valamennyi általa megtekintett ingatlant más ügyfél megvásárolta.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés (lásd 2.B pontban rögzített sorok szerinti célok) esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az DR.MAKKOS INGATLAN által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink a DRMAKKOS.COM Bt. címére (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.) megküldött levélben vagy az info@ingatlandoktor.com e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések küldését.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

6. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. A DR.MAKKOS INGATLAN az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

  • A DR.MAKKOS INGATLAN tevékenysége ellátásában, a DRMAKKOS:COM Bt-vel, a Franchise Partnerekkel jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, megbízott értékbecslők).

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a DR.MAKKOS INGATLANT az info@ingatlandoktor.com email címre küldött vagy a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. szám alatti székhelyre küldött levéllel. Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.